ما هر هفته “کافی نیوز” را در این کافی شاپ ها توزیع می کنیم.

ردیفنام کافی شاپنام شهرمنطقهآدرس
1ویوناتهرانغربخیابان ...
2چی چیبابلشمیراناتخیابان ...
3توتوتبریزمرکزخیابان ...
4حالا هر چیرشتشمالخیابان ...
5تستبابلمرکزخیابان ...
Share This