ما هر هفته “کافی نیوز” را در این کافی شاپ ها توزیع می کنیم.

ردیفنام کافی شاپنام شهرمنطقهآدرس
۱ویوناتهرانغربخیابان ...
۲چی چیبابلشمیراناتخیابان ...
۳توتوتبریزمرکزخیابان ...
۴حالا هر چیرشتشمالخیابان ...
۵تستبابلمرکزخیابان ...