ما هر هفته “کافی نیوز” را در این کافی شاپ ها توزیع می کنیم.

ردیفنام کافی شاپنام شهرمنطقهآدرس
۱ویوناتهرانغربخیابان ...
۲چی چیبابلشمیراناتخیابان ...
۳توتوتبریزمرکزخیابان ...
۴حالا هر چیرشتشمالخیابان ...
۵تستبابلمرکزخیابان ...
Share This