“کافی نیوز” برای خدمت رسانی و ایجاد رسانه محلی برای شما مشتریان گرامی، تمام سعی خود را انجام دهیم تا هر محله یک رسانه اختصاصی داشته باشد.

ردیفنام شهرنام منطقهتیراژمحدوده
۱تهرانشمیرانات
۲تهرانشمال
۳تهرانغرب
۴تهرانمرکز
۵بابل
۶رشت