صرفا پر کردن فرم هیچگونه رابطه استخدامی ایجاد نکرده و هیچ مسئولیتی بر عهده “کافی نیوز” نمی باشد، همکاری با افراد پس از مصاحبه حضوری و تایید مدیر مربوطه امکان پذیر می باشد.

توجه: کلیه گزینه ها اجباری می باشد.